Johannes Simon Hubert Bjerg

  • Group:Haikunetværket

Johannes Simon Hubert Bjerg

Publikationer 2010:

”Støv” – en samling fri haiku
(BOD),
Shamrock (Haiku Journal of the Irish Haiku Society),
Fri Haiku (Svensk – 3 numre),
Haiku Precense (UK).

Haiku: 
jeg viser dig et skud, du ser et træ

bjergsblog.blogspot.com (Dk-haiku)
scenteddust.blogspot.com (Eng-haiku)